Odstraňovanie uhlíka sa musí zoštvornásobiť, aby sa splnili klimatické ciele, hovoria výskumníci

S postupujúcou zmenou klímy sa kladie čoraz väčší dôraz na nulovú čistú a dekarbonizáciu energetického systému. K tejto agende prispieva niekoľko technológií, ale medzi nimi rast solárnej fotovoltaiky neustále prekračuje všetky projekcie. S rastúcimi tlakmi na využívanie pôdy a nákladmi na fotovoltaiku namontovanú na budovách sa vodné plochy čoraz viac využívajú na umiestnenie týchto technológií. K dnešnému dňu nám však chýba pochopenie globálneho potenciálu plávajúcej solárnej fotovoltaiky, a preto ešte nemáme dostatočný prehľad, aby sme mohli informovať o (ne)vhodných oblastiach pre budúce nasadenie. Tu kvantifikujeme potenciál výroby energie plávajúcej solárnej fotovoltaiky na viac ako 1 milióne vodných útvarov na celom svete (14 906 TWh). Naša analýza naznačuje, že pri konzervatívnom 10 % pokrytí plochy by plávajúce solárne fotovoltaické systémy mohli produkovať dostatok energie na to, aby prispeli značnou časťou (v priemere 16 %) k dopytu po elektrine v niektorých krajinách, čím by zohrávali dôležitú úlohu pri dekarbonizácii národných ekonomík. (Podľa agentúry Reuters, viac na  reuters.com)