Čo sú emisií rozsahu 1?

Pochopenie koncepcie emisií rozsahu 1 je nevyhnutné pre širšie riadenie uhlíka. Emisie rozsahu 1, tiež známe ako priame emisie, sú skleníkové plyny, ktoré sa uvoľňujú priamo zo zdrojov vlastnených alebo kontrolovaných organizáciou. Patria sem emisie zo spaľovania v kotloch, peciach, vozidlách a emisie z chemickej výroby v technologických zariadeniach vlastnených alebo kontrolovaných organizáciou.

Tieto emisie tvoria podstatnú časť uhlíkovej stopy organizácie a často sú prvým cieľom, keď spoločnosť začína svoje úsilie o udržateľnosť. Pochopením a riadením emisií rozsahu 1 môžu organizácie významne znížiť svoje celkové emisie skleníkových plynov a prispieť k celosvetovému úsiliu o zmiernenie zmeny klímy.

Druhy emisií rozsahu 1

Emisie rozsahu 1 môžu byť rozdelené do niekoľkých kategórií, z ktorých každá má svoje vlastné zdroje a metódy riadenia. Medzi najčastejšie patrí stacionárne spaľovanie, mobilné spaľovanie a emisie z procesov.

– Stacionárne spaľovanie: Spaľovanie palív na energiu v stacionárnych zariadeniach, ako sú kotly alebo pece.
– Mobilné spaľovanie: Spaľovanie palív v dopravných prostriedkoch – autách, nákladných vozidlách, lodiach, lietadlách alebo vlakoch.
– Emisie z procesov: Emisie vznikajúce pri fyzikálnych alebo chemických procesoch, ako je výroba cementu alebo hliníka.

Stacionárne spaľovanie

Pre mnohé organizácie je stacionárne spaľovanie významným zdrojom emisií rozsahu 1. Zahŕňa spaľovanie uhlia, ropy, zemného plynu alebo biomasy v kotloch, peciach alebo iných zariadeniach na výrobu tepla či elektriny. Riadenie týchto emisií môže zahŕňať opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti, prechod na čistejšie palivá alebo využívanie technológií zachytávania a ukladania uhlíka (CCS).

Mobilné spaľovanie

Mobilné spaľovanie je ďalším významným zdrojom emisií rozsahu 1, najmä pre organizácie s veľkým vozovým parkom. Patria sem emisie zo spaľovania benzínu, nafty alebo iných palív v osobných automobiloch, nákladných automobiloch, lodiach, lietadlách alebo vlakoch. Stratégie riadenia týchto emisií môžu zahŕňať zlepšenie palivovej účinnosti a prechod na palivá s nižším obsahom uhlíka.

Meranie emisií rozsahu 1

Presné meranie emisií rozsahu 1 je kritickým krokom pri ich riadení. Zvyčajne to zahŕňa výpočet množstva skleníkových plynov emitovaných na jednotku spotrebovaného paliva pomocou emisných faktorov špecifických pre každý typ paliva a technológie spaľovania. Protokol o skleníkových plynoch poskytuje komplexné usmernenie o tom, ako vypočítať emisie rozsahu 1.

Výpočet emisií

– Stacionárne spaľovanie: Zahŕňa určenie množstva spotrebovaného paliva a špecifického emisného faktora pre toto palivo. Emisie sa vypočítajú vynásobením hmotnosti spotrebovaného paliva emisným faktorom, čo poskytne celkové emisie v metrických tonách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO₂e).
– Mobilné spaľovanie: Podobný prístup ako pri stacionárnom spaľovaní, ale zahŕňa ďalšie premenné ako sú najazdené kilometre, palivová úspornosť a typ vozidla.

Riadenie emisií rozsahu 1

Po presnom meraní emisií rozsahu 1 môže organizácia začať s ich riadením. To zahŕňa vypracovanie plánu riadenia uhlíka, ktorý stanoví stratégie na zníženie emisií, monitorovanie pokroku a podávanie správ o výsledkoch.

– Energetická účinnosť: Zahŕňa zlepšenie účinnosti zariadení, modernizáciu vybavenia a optimalizáciu prevádzky.
– Prepínanie paliva: Prechod na palivá s nižším obsahom uhlíka, ako je prechod z uhlia na zemný plyn alebo na elektrické a vodíkové pohonné systémy.

Podávanie správ o emisiách rozsahu 1

Nahlasovanie emisií rozsahu 1 je kritickou súčasťou riadenia skleníkových plynov. Môže zahŕňať rôzne kanály vrátane správ o udržateľnosti spoločnosti, projektov zverejňovania informácií o uhlíku (CDP) a regulačných podaní.

– Správy o udržateľnosti spoločnosti: Poskytujú komplexný prehľad o environmentálnej, sociálnej a riadiacej výkonnosti (ESG) organizácie.
– Projekty zverejňovania informácií o uhlíku (CDP): Poskytujú platformu na porovnávanie výkonnosti a identifikáciu príležitostí na zlepšenie.

Emisie rozsahu 1 sú významnou súčasťou uhlíkovej stopy organizácie a kľúčovým cieľom pre riadenie uhlíka. Pochopením, meraním, riadením a vykazovaním týchto emisií môžu organizácie významne prispieť k celosvetovému úsiliu o zmiernenie klimatických zmien. Riadenie emisií rozsahu 1 nie je len výzvou, ale predstavuje aj príležitosti na úsporu nákladov, inovácie a získanie konkurenčnej výhody. V prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo budú organizácie, ktoré efektívne spravujú svoje emisie rozsahu 1, v dobrej pozícii na dosiahnutie úspechu.