Čo sú štandardy ESG a prečo podnikanie už nemôže ignorovať princípy trvalo udržateľného rozvoja

V posledných rokoch si globálna komunita uvedomila dôležitosť trvalo udržateľného rozvoja, čo podnecuje podniky, aby dodržiavali princípy ESG. Ratingy ESG zostavované nezávislými výskumnými agentúrami sú čoraz populárnejšie: Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv atď. Neexistuje jednotný prístup k tvorbe ratingu. Všetky agentúry analyzujú otvorené údaje o spoločnostiach, no skóre počítajú odlišne.

Aké sú princípy ESG a akú úlohu zohrávajú v modernom biznise?

Skratka „ESG“ znamená environmentálne, sociálne a riadenie, kľúčové aspekty používané investormi, veriteľmi a zainteresovanými stranami na hodnotenie udržateľnosti a sociálneho vplyvu investícií.

Environmentálne princípy pokrývajú vplyv činnosti podniku na životné prostredie. Zahŕňajú také faktory, ako sú emisie uhlíka, nakladanie s odpadom, energetická efektívnosť a ochrana prírodných zdrojov. (Oleksandr Meľnyk, Chrystyna Zimenko, viac na lexology.com)