Využitie pôdy, zmena využívania pôdy a lesníctvo

Nariadenie o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve pokrýva emisie a odstraňovanie z pôdy, rastlín a inej biomasy. Pozemný sektor zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality, ako aj pri budovaní udržateľného biohospodárstva. Má potenciál poskytnúť dlhodobé výhody pre klímu, ale ponúka aj ďalšie životne dôležité služby pre spoločnosť, ako sú biologické materiály, potraviny a ekosystémové služby.

Revidované nariadenie prinieslo rozšírený cieľ zvýšiť do roku 2030 čisté záchyty v EÚ o ďalších 42 miliónov ton ekvivalentu CO₂ (Mt ekvivalentu CO₂) v porovnaní s ročným priemerom za obdobie rokov 2016 – 2018. To povedie k celkovému čistému prepadu na úrovni EÚ -310 Mt CO₂-ekv. Cieľ je rozdelený spôsobom, ktorý vyžaduje, aby každý členský štát zvýšil svoje ambície v oblasti klímy vo svojich politikách využívania pôdy.

Podľa nového nariadenia sú členské štáty povinné postupne dosahovať lepšiu presnosť podávania správ v súlade s pokročilejšími metódami v usmerneniach Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a využívať nové monitorovacie technológie.

Záchyt uhlíka v EÚ v poslednom desaťročí klesá a na základe návrhov NECP EÚ v súčasnosti nie je na ceste k splneniu cieľa čistého odstraňovania emisií do roku 2030, pričom zaostáva o približne 50 miliónov ton CO₂-ekv. Je nevyhnutné zvrátiť tento negatívny trend a zvýšiť odolnosť pôdneho sektora EÚ zavedením vhodných politík na zabezpečenie stabilných, odolných a dlhodobých prirodzených zachytávačov uhlíka, čím sa podporí cieľ klimaticky neutrálneho udržateľného biohospodárstva.

Komisia začne hodnotiaci proces v roku 2024 s cieľom posúdiť reguláciu v porovnaní so zásadami „lepšej regulácie“, ako je účinnosť, efektívnosť a súlad s inými politikami v oblasti pôdneho sektora. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra dnes zverejnili aj príručku LULUCF na podporu členských štátov pri navrhovaní a implementácii ich politík v oblasti pôdneho sektora. (Zdroj: climate.ec.europa.eu)