Uhlíková stopa | Definícia, Príklady, Výpočet, Účinky a Fakty

Uhlíková stopa , množstvo emisií oxidu uhličitého (CO 2 ) spojených so všetkými činnosťami osoby alebo iného subjektu  (napr. budova, spoločnosť, krajina atď.). Zahŕňa priame emisie, napríklad tie, ktoré vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív pri výrobe , vykurovaní a doprave , ako aj emisie potrebné na výrobu elektriny spojenej so spotrebovaným tovarom a službami. Okrem toho koncept  uhlíkovej stopy často zahŕňa aj emisie iných skleníkových plynov , ako je metán , oxid dusný alebo chlórfluórované uhľovodíky (CFC).(Noelle Eckley Selin, britannica.com)