Spolupráca EÚ v oblasti klímy so susednými krajinami

Angažovanosť v oblasti klímy medzi EÚ a jej susednými krajinami v Európe presahuje rámec dialógu a spolupráce a premieta sa do podpory zosúlaďovania právnych predpisov EÚ v oblasti klímy acquis. Dohody o Európskom hospodárskom priestore. EÚ rozšírila veľké časti svojho acquis v oblasti klímy vrátane systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) smernica,  nariadenie o spoločnom úsilí a nariadenia o LULUCF do Nórska, na Island a do Lichtenštajnska. Podobne je začlenenie acquis EÚ v oblasti klímy jedným z prvkov prebiehajúcich rokovaní o dohodách o pridružení s Andorrou a San Marínom. (Viac na climate.ec.europa.eu)