Migrácia v kontexte klimatických a environmentálnych zmien v Strednej Ázii a do Európskej únie a Ruskej federácie

Táto správa sa zameriava na priesečník environmentálnych zmien s pohybmi do Európskej únie zo Strednej Ázie. Prispieva k narastajúcemu množstvu literatúry o migrácii v kontexte klimatických a environmentálnych zmien1 vrátane pohybov ovplyvnených pomalými a náhlymi dopadmi zmeny klímy. Správa identifikuje nové trendy v migrácii ovplyvňujúce Európsku úniu a Strednú Áziu a rozoberá súčasný stav právnych a politických reakcií na tieto pohyby. Pomáha krajinám v Európskej únii a Strednej Ázii plniť záväzky prijaté v Globálnom pakte o bezpečnej, riadenej a regulárnej migrácii (ďalej len Globálny pakt o migrácii) súvisiace s pochopením hybných síl migrácie v kontexte klimatických a environmentálnych zmien. Odporúčania uvedené v správe by tiež mali pomôcť európskym a stredoázijským vládam vypracovať politiky, ktoré im umožnia účinnejšie reagovať na tieto pohyby. (IOM, viac na reliefweb.int)