Prehľady environmentálnej výkonnosti OECD: Slovenská republika 2024

Slovenská republika za posledné desaťročie znížila niektoré environmentálne tlaky. Musí však urobiť viac pre zníženie znečistenia ovzdušia, zlepšenie spracovania odpadu a odpadových vôd a posun smerom k uhlíkovej neutralite. Od roku 2011 krajina podnikla dôležité kroky na zlepšenie svojej politiky v oblasti biodiverzity. Slovensko teraz potrebuje zosúladiť svoju stratégiu s Kunming-Montrealským globálnym rámcom pre biodiverzitu a stratégiou EÚ pre biodiverzitu do roku 2030. Väčšina druhov a biotopov je v nepriaznivom stave a úvahy o biodiverzite nie sú dostatočne integrované do sektorových politík. Ide o tretie hodnotenie environmentálneho správania Slovenskej republiky. Poskytuje dôkazmi podložené hodnotenie pokroku krajiny pri dosahovaní environmentálnych cieľov za posledné desaťročie. Cieľom 29 odporúčaní je pomôcť Slovensku zlepšiť jeho environmentálnu výkonnosť, pričom sa osobitný dôraz kladie na biodiverzitu a lesy v kontexte zmeny klímy. (Viac na oecd.org)