Výsledky vzdelávania v ére globálnych klimatických zmien

Deti a mládež sú zraniteľní voči hrozbe zmeny klímy, no potenciálne vplyvy nesúvisiace so zdravím, ako napríklad dopady na výsledky globálneho vzdelávania, nie sú dobre pochopené. V tomto medziodborovom prehľade syntetizujeme výskum spájajúci stresory súvisiace so zmenou klímy s výsledkami vzdelávania detí. Zistili sme, že zmena klímy už pravdepodobne podkopáva výsledky vzdelávania mnohých populácií na celom svete prostredníctvom viacerých priamych a nepriamych ciest. Navrhujeme, aby sa vývojový rámec životného cyklu dobre hodil na pochopenie týchto účinkov, najmä toho, ako sa klimatické riziká môžu akumulovať v priebehu života. Ďalej ukazujeme, že existujúce zraniteľnosti zmierňujú vzťah medzi klimatickými stresormi a nepriaznivými výsledkami vzdelávania. Zakončíme diskusiou o súčasných metodologických výzvach a načrtneme budúce smerovanie výskumu. (Caitlin M. Prentice , Francis Vergunst , Helen L. Berry , viac na nature.com)