Medzinárodný deň nulového odpadu 2024

Medzinárodný  deň nulového odpadu zdôrazňuje dôležitosť globálneho posilnenia odpadového hospodárstva a potrebu podporovať udržateľné modely spotreby a výroby.   Milióny ľudí na celom svete si v roku 2023 pripomenuli inauguračný Medzinárodný deň nulového odpadu, čím sa zvýšilo povedomie o národných, regionálnych, regionálnych a miestnych iniciatívach v oblasti nulového odpadu a ich prínose k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja.

Iniciatívy nulového odpadu môžu podporiť správne nakladanie s odpadom a minimalizovať tvorbu odpadu a predchádzať mu. Ak chcete #BeatWastePollution, musíme posilniť odpadové hospodárstvo a zároveň zlepšiť obnovu zdrojov a podstatne znížiť tvorbu odpadu. Pre toto úsilie je rozhodujúca prevencia, redukcia, opätovné použitie, opätovné použitie a recyklácia. (Viac na unep.org)