Environmentálna kriminalita

Rada dnes formálne prijala smernicu o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Zákon zlepší vyšetrovanie a stíhanie trestných činov environmentálnej kriminality. Smernica stanovuje minimálne pravidlá pre celú EÚ týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií. Nahrádza predchádzajúci zákon z roku 2008.

Zákon sa bude vzťahovať len na trestné činy spáchané v rámci EÚ. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť rozšíriť svoju právomoc na trestné činy spáchané mimo ich územia. (Viac na consilium.europa.eu)