Čo je európska smernica o dodávateľskom reťazci? (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD)

Zástupcovia európskych členských štátov, Európskeho parlamentu a Komisie sa už 14. decembra 2023 dohodli na kľúčových bodoch smernice o európskom dodávateľskom reťazci v rámci postupu trialógu. Táto smernica má spoločnostiam v EÚ zaviazať povinnosť zabezpečiť environmentálne, udržateľné a sociálne normy v rámci ich hodnotových reťazcov . Táto zodpovednosť by ovplyvnila celý hodnotový reťazec smerom nahor (ťažba zdrojov, výroba u dodávateľov) a hodnotový reťazec smerom nadol (spracovanie u zákazníkov, likvidácia). Ďalší obsah sa týka implementácie cieľov Parížskej klimatickej dohody v príslušných spoločnostiach, napr. tým, že platy manažérov budú závisieť od dosiahnutia určitých klimatických cieľov.

Do pôsobnosti smernice by sa mali vzťahovať  európske spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami a celosvetovým čistým obratom 1 50 miliónov eur ročne a mimoeurópske spoločnosti s ročným obratom 150 miliónov eur v rámci EÚ .

Do rozsahu pôsobnosti by mali spadať aj spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami a globálnym čistým obratom vyšším ako 40 miliónov eur za predpokladu, že aspoň polovica tohto obratu pochádza z niektorého z uvedených „vysokorizikových odvetví“ (textilný priemysel, poľnohospodárstvo lesníctvo, rybné hospodárstvo, výroba surovín a obchod). (Dr Sabine Vianden, viac na lexology.com)