ZELENÁ | Interreg Europe – Zdieľanie riešení pre lepšiu politiku

Vytvorenie ekologickejšej Európy znamená  prechod na čisté hospodárstvo s nulovými emisiami prostredníctvom podpory prechodu na čistú a spravodlivú energiu, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa jej, prevencie a riadenia rizík a udržateľnej mestskej mobility.

Náš program pomáha miestnym, regionálnym a národným vládam v celej Európe rozvíjať a poskytovať lepšie politiky regionálneho rozvoja v tejto oblasti.

Vytvárame príležitosti na zdieľanie riešení problémov regionálneho rozvoja, na výmenuosvedčených postupova pre vzdelávanie v oblasti politiky prostredníctvom našich dvoch pilierov: našej medziregionálnej spolupráce a našej platformy pre vzdelávanie v oblasti politiky .

Prejdite nižšie, aby ste zúročili vedomosti, ktoré získali, zúčastnite sa nadchádzajúcich príležitostí na budovanie kapacít alebo požiadajte o vlastný návrh projektu. ( Viac na interregeurope.eu)