Národná banka Slovenska – Krátky ESG slovník

Ak ste sa rozhodli spoločensky a zodpovedne investovať, mali by ste rozumieť týmto pojmom.

SRI – Skratka pre Socially  Responsible  Investing alebo spoločensky zodpovedné investovanie. V súčasnosti sa na označenie takejto investície používa hlavne skratka ESG, ale niektorí účastníci finančného trhu označenie SRI používajú stále.

ESG faktory – Skratka pre Environment, Social a Governance, teda ochrana životného prostredia, spoločensky zodpovedné správanie a etické a transparentné riadenie firmy.  Klasifikácia, ktorá má investorom pomôcť orientovať sa pri výbere produktu a dostať informácie o spoločnosti, ktoré sú spojené s jej výkonnosťou a vplyvom na životné prostredie, so sociálnou politikou a  riadenie spoločnosti. Investovanie do takýchto spoločností prináša firmám potrebný kapitál na udržateľné a zodpovedné činnosti a investorom zisk. Spoločnosti s  vysokým ESG zohľadňujú životné prostredie, správajú sa zodpovedne k svojim zamestnancom a obchodným partnerom a zodpovedne  riadia podnik. (Viac na 5penazi.sk)