Ochrana ľudí a prosperita: Prijatie oznámenia o riadení klimatických rizík

Európska komisia prijala oznámenie „ Riadenie klimatických rizík – ochrana ľudí a prosperita “, ktoré ukazuje, ako môže EÚ efektívne predbehnúť rastúce riziká súvisiace s klímou a vybudovať väčšiu odolnosť voči vplyvom zmeny klímy. Oznámenie reaguje na široký súbor dôkazov, vrátane vôbec prvého európskeho hodnotenia klimatických rizík o rastúcich klimatických rizikách pre Európu, a stanovuje ďalšie kroky na ich riešenie.

Jedným aspektom, ktorý v oznámení vyniká, je, že škody súvisiace s klímou nie sú výsledkom nešťastných, nepredvídaných prírodných katastrof, ale sú funkciou známych klimatických rizík a politických opatrení prijatých na zníženie týchto rizík. Zameraním sa na riešenia na riešenie rizík naprieč spoločenskými systémami sa návrhy snažia pomôcť EÚ a jej členským štátom zlepšiť riadenie, poskytnúť správne nástroje, využiť štrukturálne politiky a nastaviť správne predpoklady na financovanie odolnosti voči zmene klímy. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)