Duševné zdravie a psychosociálne intervencie v kontexte zmeny klímy

Dôkazy o vplyvoch klimatických zmien na duševné zdravie a pohodu rýchlo pribúdajú.  Cieľom tohto prehľadu rozsahu je pochopiť rozsah a typ existujúcich intervencií v oblasti duševného zdravia a psychosociálnych intervencií zameraných na riešenie duševného zdravia a psychosociálnych dopadov zmeny klímy. Dodržiavala sa metodika preskúmania rozsahu. Databázy MEDLINE, PsycINFO a Web of Science sa prehľadávali od začiatku do mája 2022. Uskutočnilo sa komplexné vyhľadávanie v sivej literatúre vrátane odborných konzultácií s cieľom identifikovať intervencie, pre ktoré ešte nemusí byť dostupná odborná akademická literatúra. Boli extrahované údaje o type intervencie, prostredí, klimatickom stresore, výsledku duševného zdravia, hodnotení a akýchkoľvek iných dostupných detailoch a výsledky boli zhrnuté naratívne. ( Siqi Xue,  Alessandro Massazza, Emma L. Lawrance, viac na nature.com)