EU schválila Smernicu o „Greenwashingu“ pre spotrebiteľov

V marci 2022 Komisia navrhla aktualizáciu spotrebiteľského práva Únie s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a umožniť spotrebiteľom aktívne prispievať k ekologickému prechodu. Tento návrh je súčasťou jednej z iniciatív Novej spotrebiteľskej agendy 2020 a akčného plánu Komisie do roku 2020 pre obehové hospodárstvo,  okrem toho, že zabezpečuje kontinuitu Európskej zelenej dohody. Rada 20. februára schválila návrh Európskeho parlamentu, čím definitívne schválila Smernicu o ekologickom praní špinavých peňazí.  Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady Smernicu podpísali, v Úradnom vestníku Európskej únie bola zverejnená 6. marca a účinnosť nadobudne 20 dní po jej zverejnení, teda 26. marca 2024. Členské štáty Budú mať 24 mesiacov od zverejnenia na ich transpozíciu a ich príslušné ustanovenia nadobudnú účinnosť 30 mesiacov po uvedenom zverejnení. (Augusta Právnici, Viac na lexology.com)