Financovanie klimatickej transformácie

EÚ dôrazne podporuje prechod na nízkouhlíkové a udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. Táto podpora je súčasťou úsilia EÚ o dosiahnutie jej cieľov v oblasti klímy a energetiky v súlade s Parížskou dohodou a cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030.

Plnenie cieľov v oblasti klimatickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti si vyžaduje značné súkromné a verejné investície.

Hoci pandémia COVID-19 priniesla závažné zdravotnícke, finančné a hospodárske výzvy, obnova po nej ponúkla príležitosť postupovať lepšie a udržateľnejšie posilnením verejných politík naklonených opatreniam v prospech klímy, ako je:

  • stanovovanie cien uhlíka
  • odrádzanie od environmentálne škodlivých a ekonomicky neefektívnych dotácií
  • prechod na udržateľné investície

V rámci plánu obnovy EÚ Next Generation EU sa 37 % objemu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v celkovej výške 672,5 miliardy EUR vynakladá na ciele súvisiace s klímou. Na celkovú výšku výdavkov z dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 sa vzťahuje celkový klimatický cieľ 30 %. (Viac na consilium.europa.eu)