Stretnutie lídrov v oblasti výskumu klimatických zmien a zdravia

Klimatické zmeny sú podľa WHO najväčšou hrozbou pre ľudské zdravie v 21. storočí. Projekt bude spolupracovať s tvorcami politík a kľúčovými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, aby porozumel ich potrebe dôkazov o klíme a zdraví. Potom zhrnieme vedecké dôkazy o klimatických zmenách a súvislostiach so zdravím, identifikujeme medzery vo vedomostiach a prevedieme dôkazy do výstupov relevantných pre EÚ, národnú a regionálnu politiku s cieľom formovať nízkouhlíkové ekonomiky a budovať odolnosť voči zmene klímy. 

Kľúčovým tematickým zameraním je environmentálne a pracovné teplo, znečistenie ovzdušia (vrátane lesných požiarov) a infekčné choroby citlivé na klímu, pričom osobitná pozornosť sa venuje vysoko rizikovým skupinám a populáciám. (Viac na enbel-project.eu)