Vplyv zmien lesnej pokrývky na regionálne klimatické podmienky v Európe v období rokov 1986–2015

Zalesňovanie ovplyvňuje klimatický systém Zeme zmenou biogeochemických a biogeofyzikálnych charakteristík zemského povrchu. Zatiaľ čo regionálne účinky zalesňovania sú dobre známe v trópoch a vysokých zemepisných šírkach, jeho klimatický vplyv na stredné zemepisné šírky je stále predmetom vedeckých diskusií. V tejto štúdii sa skúma všeobecný vplyv zalesňovania na regionálne klimatické podmienky v Európe počas posledných desaťročí. Na tento účel sa v Európe vykonávajú regionálne klimatické simulácie s rôznymi frakciami lesných porastov. V prvej simulácii sa uvažuje o zalesňovaní v Európe, zatiaľ čo v prípade druhej simulácie to tak nie je. Zameriavame sa na roky 1986–2015, obdobie, v ktorom sa lesná pokrývka v Európe pomerne výrazne zvýšila, sprevádzaná silným všeobecným otepľovaním nad kontinentom. (Marcus BreilVanessa KM Schneider a Joaquim G. Pinto, viac na bg.copernicus.org)