Komisia víta dočasnú dohodu o dôkladnejšom a nákladovo efektívnejšom hospodárení s komunálnymi odpadovými vodami

Komisia víta dočasnú politickú dohodu dosiahnutú dnes medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu Komisie na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd . Táto revidovaná smernica  podstatne posilní ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivým vypúšťaním komunálnych odpadových vôd . Povedie to aj k čistejším riekam, jazerám, podzemnej vode a moriam v celej Európe.  

Vďaka novým opatreniam sa z mestských odpadových vôd odstráni viac živín a na mikropolutanty sa budú uplatňovať nové normy. Smernica sa teraz bude vzťahovať na širší počet oblastí, keďže sa bude vzťahovať aj na menšie aglomerácie od 1 000 obyvateľov .   

Podľa zásady „znečisťovateľ platí“ nový zákon zabezpečí, že náklady na túto ochranu čiastočne pokryje zodpovedný priemysel, a nie poplatky za vodu alebo verejný rozpočet. Okrem toho povedie sektor odpadových vôd k energetickej a klimatickej neutralite .