Výzva na udelenie grantu pre malé mimovládne organizácie: 5. výzva na podávanie žiadostí o malé granty IKI!

Program malých grantov IKI je doplnkovým nástrojom v rámci Medzinárodnej klimatickej iniciatívy (IKI). Slúži na podporu malých miestnych organizácií pri realizácii ich projektov v oblasti klímy a biodiverzity. IKI Malé granty zadáva Spolkové ministerstvo  hospodárstva a ochrany klímy (BMWK) v úzkej spolupráci so Spolkovým úradom zahraničných vecí (AA) a Spolkovým ministerstvom životného prostredia , ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV).

IKI Small Grants sa zameriava na malé regionálne, národné a miestne organizácie v krajinách oprávnených na ODA.  Prostredníctvom každoročných výziev na predkladanie návrhov poskytuje IKI malé granty financovanie projektov na podporu aktívneho zapojenia občianskej spoločnosti a implementáciu účinných, miestne prispôsobených prístupov k vplyvom zmeny klímy a straty biodiverzity. Okrem toho podporuje  malé implementačné organizácie v ďalšom rozvoji ich kapacít a posilňovaní ich profesionálnych sietí prispôsobenými opatreniami. Cieľom je podporiť ich ako aktérov zmeny v oblasti klímy a biodiverzity na mieste.