Zodpovedné deriváty? Nové štandardné doložky pre deriváty ESG

Napriek niektorým kontrarevolučným silám, najmä v USA, sa zdá pravdepodobné, že environmentálne, sociálne a vládne ( ESG ) obavy budú aj naďalej čoraz významnejšími faktormi pri štruktúrovaní a vykonávaní derivátových transakcií. Rast trhu s derivátmi ESG (niekedy označovanými ako deriváty spojené s udržateľnosťou) sme už predtým pokryli na dlhom a krátkom trhu . Deriváty spojené s udržateľnosťou ( SLD ) sú deriváty, ktoré vkladajú peňažný tok spojený s ESG do tradičného derivátového nástroja (ako je zvýšenie spreadu spojené s tým, že protistrana nesplní cieľ ESG). Na rozdiel od iných finančných produktov ESG nie je použitie výnosov z derivátov spojených s udržateľnosťou zvyčajne kontrolované (hoci niekedy sa protistrany môžu dohodnúť, že akékoľvek zvýšené rozpätie vyplatené v dôsledku nesplnenia cieľa ESG sa použije na udržateľný účel ). SLD sú zvyčajne zdokumentované v rámci ISDA Master Agreement a podmienky súvisiace s ESG sú obsiahnuté v potvrdení o obchode. (Robyn Llewellyn)