Banky EÚ sa rozhodli riešiť ESG a klimatické riziká pomocou nových usmernení EBA

EBA nedávno inicioval konzultácie o navrhovaných usmerneniach zameraných na riadenie rizík ESG v bankovom sektore. Podľa ESG Today sú tieto usmernenia zásadným krokom k riešeniu rizík spojených s prechodom Európskej únie na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Navrhovaný rámec zaväzuje banky vykonávať pravidelné hodnotenia závažnosti ESG rizík a integrovať tieto úvahy do svojich bežných rámcov riadenia rizík. Táto integrácia zahŕňa rôzne kategórie rizík, ako sú okrem iného úverové, trhové, prevádzkové a likviditné riziká, v rôznych časových horizontoch. Okrem toho usmernenia nariaďujú, aby inštitúcie vypracovali plány prechodu v rámci smernice o kapitálových požiadavkách (CRD). Tieto plány by mali riešiť riziká vyplývajúce z klimatickej zmeny a finančné riziká vyplývajúce z faktorov ESG a regulačných cieľov. Prístup EBA sa líši od iných nariadení zameraných na udržateľnosť, ako je smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) a navrhovaná smernica o povinnej starostlivosti o udržateľnosti podnikov (CSDDD). Nové usmernenia uprednostňujú začlenenie rizík ESG do stratégií a politík pred zosúladením s konkrétnymi cieľmi udržateľnosti alebo prechodnými cestami. (Copyright © 2024 FinTech Global)