Panelová štúdia o vplyve klimatických zmien na očakávanú dĺžku života

Klimatické zmeny dnes ohrozujú životy a zdravie miliárd ľudí. Stredná dĺžka života sa vo všeobecnosti používa ako najlepšia metrika na hodnotenie zdravotného stavu populácie v krajine. V tomto kontexte tento dokument skúma vplyv klimatických zmien na očakávanú dĺžku života pomocou panelového dátového modelu. Na tento účel, imprimis, tento dokument rozvíja koncepčný rámec spájajúci priame a nepriame cesty, ktorými zmena klímy ovplyvňuje zdravie. Priame cesty vedú cez premenné počasia a prírodné katastrofy.  Nepriame cesty sú sprostredkované cez ekonomické systémy a ekosystémy. Tento dokument potom odhaduje vplyv zmeny klímy na očakávanú dĺžku života pomocou medzinárodných údajov zo 191 krajín pokrývajúcich obdobie rokov 1940–2020 a pomocou metódy fixného efektu. Zistenie tejto štúdie naznačuje, že ak sa priemerná ročná teplota zvýši o 1 °C, potom sa očakávaná dĺžka života pri narodení zníži o 0,44 roka. (Amit Roy)