Čo znamená vykazovanie podľa ESG pre slovenské spoločnosti?

Aktuálne sú požiadavky na vykazovanie ESG údajov stanovené v zákone o účtovníctve. Tie sú však pomerne stručné a týkajú sa iba spoločností, ktoré majú povinnosť auditu a teda aj povinnosť zostaviť výročnú správu. Zákon hovorí, že takéto spoločnosti majú vo svojej výročnej správe uviesť nielen informácie o vývoji spoločnosti za uplynulé obdobie, ale aj o predpokladanom budúcom vývoji. Výročná správa má pritom obsahovať aj informácie o vplyve spoločnosti na životné prostredie a na zamestnanosť vrátane nefinančných ukazovateľov a odkazov na údaje v účtovnej závierke. V praxi sa bohužiaľ často stáva, že sú poskytnuté informácie obmedzené na absolútne minimum a napríklad oveľa viac informácií spoločnosť zverejní na svojej webovej stránke. Našim klientom preto odporúčame, aby uviedli všetko potrebné v rámci výročnej správy. Kto si ju prečíta, bude mať prehľad nielen o finančnej situácii spoločnosti, ale bude mať aj lepšiu predstavu o tom, aký má spoločnosť vplyv na životné prostredie ako aj na spoločenské faktory a tiež aj o významných rizikách a príležitostiach, ktoré môžu ovplyvniť podnikanie spoločnosti. (Peter Nemečkay, kpmg.com)