Výzva zmeny klímy a prístup Európskej únie

Zníženie emisií, zachytávanie a sekvestrácia CO2. Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších výziev našej doby s ničivými dopadmi na životné prostredie, ľudské zdravie a ekosystémy planéty. Európska únia sa zaviazala bojovať proti tomuto javu prijatím opatrení zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov a na podporu odstraňovania uhlíka z atmosféry. Vedci, skupiny občianskej spoločnosti a podniky však spochybnili súčasnú stratégiu EÚ, ktorá spája znižovanie a odstraňovanie emisií⁤ prostredníctvom prírodných a priemyselných procesov do jediného cieľa. Európsky klimatický zákon a cieľ „nulových čistých emisií“ V roku 2021 ‌Európska únia prijala Európsky zákon o klíme,⁤ ktorý zaväzuje EÚ dosiahnuť cieľ „čistých nulových emisií“ do roku 2050. To znamená, že ⁣akékoľvek zvyškové emisie z priemyslu, ‍dopravy a poľnohospodárstva by mali byť kompenzované odstránením prírodnej povahy, ako je výsadba stromov, ako aj technologických, často drahých a energeticky náročných, ako je priame zachytávanie ‌CO2‍ z atmosféry. (Achilla Manciniho)