HODNOTENIE KLIMATICKÉHO RIZIKA PRE KAŽDÝ EURÓPSKY REGIÓN

ČO JE CLIMAAX? Rámec a súbor nástrojov CLIMAte risk and Vulnerability Assessment Framework (CLIMAAX) je 4-ročný projekt Horizon Europe, ktorý poskytnefinančnú a praktickú podporu na zlepšenie regionálnych plánov riadenia klimatických a núdzových rizík. Konzorcium pozostáva z kombinácie odborníkov na hodnotenie klimatických rizík a núdzovej reakcie, regionálnych orgánov zodpovedných za riadenie rizík, regionálnych a národných agentúr civilnej ochrany a malých a stredných podnikov. Európska krajina riadenia rizík katastrof a prispôsobenia sa zmene klímy nie je ani zďaleka jednotná. Adaptačná stratégia EÚ zdôraznila naliehavú potrebu ambicióznejšieho úsilia v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, odolnosti voči zmene klímy, budovania odolnosti,  prevencie a pripravenosti.  Misia EÚ pre prispôsobovanie sa zmene klímy stanovila ambiciózny rámec pre miestne a regionálne transformačné prispôsobovanie, ktorého cieľom je pripraviť Európu na riešenie klimatických zmien, urýchliť transformáciu smerom k budúcnosti odolnej voči zmene klímy a vybudovať hlbokú odolnosť rozširovaním riešení, ktoré je možné vykonať.

V rámci adaptácie na misiu sa CLIMAAX zameriava na vývoj prispôsobeného rámca a súboru nástrojov na hodnotenie klimatických rizík na miestnej a regionálnej úrovni.