Oznámenie Európskej komisie o riadení budúcich klimatických rizík: Vyjadrite svoj názor!

V máji 2022 Generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti klímy Európskej komisie (DG CLIMA) a Európska environmentálna agentúra (EEA) iniciovali prípravu prvého Európskeho hodnotenia rizík klímy (EUCRA).   EUCRA hodnotí súčasné a budúce vplyvy a riziká zmeny klímy týkajúce sa životného prostredia, hospodárstva a širšej spoločnosti v Európe.  Prvá EUCRA je zrýchlené a odborníkmi riadené hodnotenie založené predovšetkým na preskúmaní a syntéze existujúcich údajov a poznatkov z rôznych zdrojov. Hodnotenie sa zameriava konkrétne na komplexné klimatické riziká, ako sú cezhraničné, kaskádové a kombinované riziká.   

Politický kontext

Stratégia Adaptačnej stratégie EÚ stanovuje, ako sa Európska únia môže prispôsobiť nevyhnutným vplyvom zmeny klímy a stať sa do roku 2050 odolnejšou voči zmene klímy. Stratégia navrhuje zintenzívniť adaptačné plánovanie a hodnotenia rizík ako jeden z kľúčových krokov k dosiahnutiu inteligentnejšej,  rýchlejšej a systematickejšej adaptácie v Európe. Pod č. 14 sa výslovne uvádza: „Na základe prehľadu rizík prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom, ktorým môže Európska únia čeliť, relevantných výskumných projektov, série správ PESETA a zohľadnenia existujúcich sektorových nariadení, Komisia vypracuje hodnotenie klimatických rizík pre celú EÚ.