Posilnenie jedného zdravia

Prístup „Jedno zdravie“, prepojený prístup k zdraviu, ktorý uznáva vzájomnú závislosť ľudí, zvierat, rastlín a ekosystémov, sa v Európe presadzuje. Dnes, 13. novembra, Európska komisia organizuje konferenciu, na ktorej sa bude diskutovať o budúcnosti politiky „jednoho zdravia“ v Európe.  Viaceré agentúry EÚ tiež vyjadrili svoj spoločný záväzok plne podporovať agendu „Jedno zdravie“ s cieľom lepšie predchádzať globálnym zdravotným hrozbám, pripraviť sa na ne a reagovať na ne na globálnej úrovni a na úrovni EÚ vrátane tých, ktoré súvisia so zmenou klímy. Európa čelí čoraz zložitejším a častejším hrozbám pre zdravie a blahobyt. Mnohé z týchto hrozieb sú spojené s neudržateľnými vzormi výroby a spotreby a slúžia ako jasná pripomienka toho, že ľudské zdravie je úzko prepojené so zdravím zvierat, rastlín a ekosystémov.  Žiadna individuálna disciplína alebo sektor konajúci izolovane nemôže reagovať na tieto hrozby.  Naliehavú potrebu multisektorovej a transdisciplinárnej spolupráce v oblastiach zdravia ľudí, zvierat, rastlín a ekosystémov zachytáva prístup One Health.