Virtuálna udalosť – stav klimatických opatrení v roku 2023

Klimatické zmeny už spôsobujú zmätok na celej planéte a devastujú komunity a ekosystémy po celom svete. Ľudstvo si už nemôže dovoliť odkladať riešenie klimatickej krízy. Keďže sa prvá globálna inventarizácia na konferencii COP28 chýli ku koncu, vlády musia predložiť plán rýchlej reakcie, ktorý urýchli opatrenia v oblasti klímy tempom a rozsahom, aké predtým neboli.   Na podporu tohto procesu poskytuje nadchádzajúca akcia v oblasti klímy 2023  najkomplexnejší plán pre jednotlivé sektory na odstránenie medzery v emisiách skleníkových plynov a obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C. Táto správa premieta teplotný limit Parížskej dohody do cieľov na roky 2030 a 2050 v oblasti energetiky, budov, priemyslu, dopravy, lesov a pôdy, potravín a poľnohospodárstva, technologického odstraňovania uhlíka a financovania klímy.  Vydáva tiež hodnotenie kolektívneho pokroku dosiahnutého pri dosahovaní týchto cieľov a odhaľuje, kde je globálne úsilie a do akej miery sa musí v tomto desaťročí urýchliť.