Zmena klímy: občania s väčšou pravdepodobnosťou podniknú kroky ako vlády

Kde sme v celosvetovom pokroku, pokiaľ ide o adaptáciu na zmenu klímy? Túto otázku položila  medzinárodná skupina výskumníkov z 20 inštitúcií v 12 krajinách, ktorí práve zverejnili  rozsiahlu metaanalýzu v časopise  Nature Climate Change . Vedci preskúmali 1 472 vedeckých štúdií o adaptácii človeka na zmenu klímy. Údaje pochádzajú z iniciatívy Global Adaptation Mapping Initiative (GAMI) , programu, ktorého cieľom je spojiť a syntetizovať literatúru o adaptácii na zmenu klímy. Zozbierané údaje boli analyzované podľa typov aktérov, ktorí stoja za adaptačnými opatreniami: jednotlivci a domácnosti, vlády (na miestnej a národnej úrovni), medzinárodné alebo nadnárodné riadiace inštitúcie a spoločnosti  zo súkromného sektora.