Aby bolo možné konať v oblasti zdravotných dopadov zmeny klímy, je potrebný intenzívnejší dialóg medzi klimatickými a zdravotníckymi komunitami

Keďže vplyvy zmeny klímy na zdravie pociťujeme čoraz viac aj v Európe, naliehavosť konať sa zvyšuje. Zdravie musí byť jadrom adaptačných aj zmierňujúcich opatrení. To bol kľúčový poznatok z nedávnej konferencie organizovanej projektom ENBEL.  Konferencia prispela k posilneniu potrebnej medzisektorovej  spolupráce tým, že spojila výskumníkov v oblasti zmeny klímy a zdravia, odborníkov z praxe a rozhodovacích orgánov s cieľom chrániť zdravie ľudí a presadzovať európsku adaptačnú agendu. Ďalšie kľúčové posolstvá pre politiku od prednášajúcich na konferencii ENBEL nájdete na webovej stránke ENBEL . ENBEL je  projekt Horizont 2020 zameraný na prepojenie výskumu zdravia a zmeny klímy.