Nástroje na podporu rozhodovania na budovanie klimatickej odolnosti proti vznikajúcim infekčným chorobám

Zmena klímy je jednou z niekoľkých hnacích síl opakujúcich sa ohnísk a rozšírenia geografického rozsahu infekčných chorôb v Európe. Členovia konzorcia IDAlert, zhromaždené s cieľom riešiť výskyt a prenos infekčných chorôb citlivých na klímu, navrhli integrovaný rámec jedného zdravotného a klimatického rizika na tvorbu ukazovateľov relevantných pre politiku a nástrojov na podporu rozhodovania. Ich cieľom je sledovať riziká chorôb spôsobených klímou a ako také znižovať medzeru medzi poznatkami a činmi.
Tento prístup zahŕňa viacúrovňové zapojenie, inovatívne metodológie a nové toky údajov na vývoj systémov včasného varovania a reakcie  a hodnotenie  nákladov a prínosov prispôsobenia sa zmene klímy a jej zmierňovania. Viac podrobností o novom rámci založenom na kombinovaných skúsenostiach z konzorcia IDAlert si môžete prečítať v článku The Lancet od Rockloeva a kol. (2023) .