Čo má naša strava spoločné so zmenou klímy?

Náš potravinový systém výrazne zaťažuje životné prostredie. Výroba potravín je jednou z najväčších príčin emisií skleníkových plynov spôsobených človekom, no v konečnom dôsledku až 40 percent všetkých potravín končí v odpade. Uvedomelá strava môže prispieť k ochrane klímy a podporiť naše zdravie.  Výroba potravín si vyžaduje veľa pôdy, vody a energie. Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) poľnohospodárstvo zaberá takmer 40 percent  globálneho povrchu pôdy a 70 percent svetovej dostupnej sladkej vody. Ukázalo sa, že rastúce používanie hnojív má vážne dôsledky na klímu, ako aj na kvalitu pôdy a vody a biodiverzitu. Podľa environmentálnej nadácie WWF je približne 70 percent strát biodiverzity a 75 percent odlesňovania spôsobených výrobou potravín a krmív. (Komila Nabijevová)