EÚ venuje 118 miliárd EUR na projekty v oblasti zmeny klímy prostredníctvom politiky súdržnosti

Európa si kladie za cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050. Dosiahnutie  týchto cieľov si vyžaduje vyčlenené financovanie v rámci celého rozpočtu EÚ. Na politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027 bolo vyčlenených celkovo 392 miliárd EUR, čo je približne jedna tretina celkového rozpočtu EÚ. Z tejto sumy je takmer jedna tretina, teda 118 miliárd EUR, určená na riešenie klimatických zmien.

Prečo politika súdržnosti?

Stať sa klimaticky neutrálnym bude zahŕňať rozsiahle hospodárske a sociálne zmeny. Pri dosahovaní tohto cieľa môže zohrávať dôležitú úlohu politika súdržnosti, hlavná investičná politika EÚ. Má široké ciele, podporuje vytváranie pracovných miest, hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj a lepšiu kvalitu života v regiónoch a mestách EÚ. Financovanie bude pochádzať zo všetkých fondov politiky súdržnosti. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) prispeje veľkou časťou, 69,9 miliardy EUR (59 %), na financovanie zmeny klímy, po ňom nasleduje Kohézny fond (22 miliárd EUR), Fond spravodlivej transformácie (18,2 miliardy EUR), Európsky sociálny fond. Fond Plus (5,8 miliardy eur) a fondy Interreg (2,5 miliardy eur).