Meranie úspechu adaptácie na zmenu klímy

S tým, ako sa na celom svete zhmotňujú dopady zmeny klímy, sa dôležitosť dobrej adaptácie stáva ešte naliehavejšou. Adaptácia sa vo všeobecnosti týka činností a politík, ktoré účinne znižujú zraniteľnosť voči klimatickým zmenám, a zahŕňa všetko od malých zmien v správaní až po rozsiahle projekty infraštruktúry. Nie vždy je však adaptácia úspešná. Existujú spôsoby, ktorými môže zlyhať pri znižovaní zraniteľnosti voči klimatickým zmenám alebo dokonca pri zhoršovaní situácie. Toto sa nazýva „maladaptácia“.  Keďže adaptácia narastá vo všetkých sektoroch spoločnosti a častiach sveta, je čoraz dôležitejšie pochopiť, čo funguje – a čo nefunguje. V našej novej štúdii publikovanej v Nature Climate Change sme vyvinuli hodnotiaci rámec na vyhodnotenie úspešnosti, alebo inak, adaptačných reakcií. Zistili sme, že možnosti prispôsobenia sú zriedkavo plne adaptívne alebo maladaptívne, ale skôr sa môžu pohybovať po „kontinuu“ na základe toho, ako je navrhnutý a implementovaný.  (Carbon Brief)