Ako sa vydávajú uhlíkové kredity

Uhlíkové kredity sú dôležitým nástrojom v globálnom úsilí o zníženie emisií uhlíka.  Predstavujú mernú jednotku, ktorá kvantifikuje zníženie emisií skleníkových plynov. Jeden uhlíkový kredit sa rovná 1 tone emisií ekvivalentu oxidu uhličitého (CO 2 e).  Tieto kredity možno kupovať, predávať a obchodovať na trhu s uhlíkom, čím motivujú jednotlivcov, podniky a vlády, aby prevzali zodpovednosť za svoju uhlíkovú stopu.Uhlíkové kredity sa používajú na zníženie uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa predstavuje celkové množstvo skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, ktoré priamo alebo nepriamo emituje jednotlivec, organizácia alebo produkt. Aby sa dosiahla čistá nula a stali sa uhlíkovo neutrálne, emisie ekvivalentné množstvu vyprodukovaných emisií sa musia kompenzovať alebo znížiť.