Emisie spôsobené zmenami využívania pôdy v dôsledku bioenergie so sektorovo roztrieštenými politikami

Kontrola emisií spôsobených bioenergiou pri zmene využívania pôdy je kľúčom k využívaniu bioenergie na zmiernenie zmeny klímy. Vplyv rôznych politík v oblasti využívania pôdy a energetiky na špecifické emisie bioenergie sa však doteraz neskúmal. Pomocou globálneho integrovaného hodnotiaceho modelu REMIND-MAgPIE odvodzujeme faktor emisií biopalív (EF) pre rôzne politické rámce. Zistili sme, že jednotná cena emisií z oboch sektorov udržiava emisie biopalív na úrovni 12 kg CO 2  GJ −1 . Bez regulácie využívania pôdy sa však EF podstatne zvýši (64 kg CO 2  GJ −1 za 80 rokov, 92 kg CO 2  GJ −1nad 30 rokov). Zistili sme tiež, že komplexné pokrytie (> 90 %) oblastí pôdy bohatých na uhlík na celom svete je kľúčom k zníženiu emisií z využívania pôdy. Stanovenie cien emisií nepriamo na úrovni spotreby bioenergie znižuje celkové emisie znížením dopytu po bioenergii, ale nedokáže znížiť priemerný EF. Pri absencii komplexnej a včasnej regulácie využívania pôdy môže bioenergia prispieť k zmierňovaniu zmeny klímy menej, ako sa pôvodne predpokladalo. ( Leon Merfort,  Nico Bauer, Elmar Kriegler )