Projekt – programu IMPETUS

Climate Impetus Cieľom programu IMPETUS je vypracovať a validovať súdržný, viacškálový, viacúrovňový, medziodvetvový rámec adaptácie na zmenu klímy, ktorý zahŕňa všetkých 7 biogeografických regiónov EÚ. Vybuduje silnú komunitu zainteresovaných strán so spoľahlivými údajmi a metódami posudzovania na podporu rozhodovania a tvorby politík, čím sa komunitám umožní prijímať opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy. Takisto zavedie a validuje konkrétne opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy.