Európski lekári odporúčajú bojovať proti klimatickým zmenám, našej najväčšej globálnej zdravotnej hrozbe

Stály výbor európskych lekárov (CPME) uverejnil novú politiku v oblasti zmeny klímy a zdravia, v ktorej predkladá kľúčové odporúčania tvorcom politík a sektoru zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na súčasné a očakávané klimatické zdravotné riziká CPME označuje opatrenia v oblasti klímy v sektore zdravotnej starostlivosti za nevyhnutnú a okamžitú prioritu. Presadzuje zníženie emisií skleníkových plynov, posilnenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti voči zmene klímy, podporu duševného zdravia, zohľadnenie nerovností v oblasti zdravia v stratégiách reakcie na zmenu klímy, vývoj účinných metód klimatickej epidemiológie pre choroby a úmrtia súvisiace s klímou, zvýšenie informovanosti o zdravotných rizikách súvisiacich s klímou vo všetkých oblastiach politiky, odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov a začlenenie zdravia do politík v oblasti klímy.

Politiku CPME v oblasti zmeny klímy a zdravia nájdete tu.