ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Vystavenie znečisteniu spôsobuje 10 % všetkých prípadov rakoviny v Európe – archív

Podľa dnes zverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je vystavenie znečistenému ovzdušiu, pasívnemu fajčeniu, radónu, ultrafialovému žiareniu, azbestu, niektorým chemikáliám a iným znečisťujúcim látkam príčinou viac ako 10 % všetkých prípadov rakoviny v Európe. Dobrou správou je, že týmto rizikám možno predchádzať.

Podľa webovej správy agentúry EEA s názvom „Boj proti rakovine – úloha životného prostredia v Európe“ majú znečisťujúce látky v životnom prostredí a na pracovisku, ako aj niektoré prírodné riziká, veľký vplyv na naše zdravie a v niektorých prípadoch vedú k vzniku rakoviny. S takmer 3 miliónmi nových pacientov a 1,3 milióna úmrtí ročne v celej Európskej únii si rakovina vyberá obrovskú daň pre našu spoločnosť. Obrovské sú aj hospodárske náklady, ktoré sa len v roku 2018 odhadujú na približne 178 miliárd EUR. Podľa štúdie EEA možno väčšinu týchto environmentálnych a profesionálnych rizík rakoviny znížiť prevenciou znečistenia a zmenou správania. Zníženie vystavenia týmto rizikám ponúka účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako znížiť počet prípadov rakoviny a súvisiacich úmrtí. Agentúra EEA po prvýkrát skúmala súvislosti medzi rakovinou a životným prostredím a preskúmala najnovšie vedecké dôkazy o znečistení ovzdušia, radóne, ultrafialovom žiarení, pasívnom fajčení a chemických látkach. V správe sa odhaduje, že environmentálne a pracovné riziká stoja za približne 10 % prípadov rakoviny v Európe. Komisár EÚ pre životné prostredie, rybárstvo a oceány Virginijus Sinkevičius povedal: „Správa EEA zdôrazňuje, že príliš veľa prípadov rakoviny má environmentálnu príčinu. Dobrou správou je, že teraz môžeme konať, aby sme znížili znečistenie a zabránili úmrtiam. Vďaka ambícii nulového znečistenia v rámci európskej ekologickej dohody môžeme dosiahnuť nákladovo efektívnu prevenciu rakoviny znížením vystavenia škodlivým znečisťujúcim látkam. Čo je lepšie pre životné prostredie, je lepšie aj pre nás.“ Stella Kyriakidesová, komisárka EÚ pre zdravie a bezpečnosť potravín, povedala: „Odhaduje sa, že v Európe každoročne vyhasne viac ako štvrť milióna životov v dôsledku rakoviny spôsobenej životným prostredím. Prevencia je vždy lepšia ako liečba a v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine sme sa zaviazali znížiť množstvo kontaminantov vo vode, pôde a ovzduší. Iba tento týždeň sme v rámci našej stratégie Farm to Fork predložili prelomový návrh na zníženie používania pesticídov o 50 % do roku 2030. Zistenia Európskej environmentálnej agentúry veľmi jasne ukazujú, ako sú zdravie našej planéty a zdravie našich občanov úzko prepojené. Musíme spolupracovať s prírodou, nie proti nej.“ Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ agentúry EEA, povedal: ,,V súčasnosti je potrebné, aby sme sa venovali ochrane životného prostredia: „Vidíme, aký vplyv má znečistenie nášho životného prostredia na zdravie a kvalitu života európskych občanov, a preto je prevencia znečistenia taká dôležitá pre naše blaho. Zníženie znečistenia prostredníctvom akčného plánu EÚ pre nulové znečistenie a chemickej stratégie pre udržateľnosť, ako aj dôsledné vykonávanie ďalších existujúcich politík EÚ by výrazne prispelo k zníženiu počtu prípadov rakoviny a úmrtí. Bola by to účinná investícia do blahobytu našich občanov.