Zalesňovanie (Slovník)

Výsadba nových lesov na pozemkoch, ktoré historicky neobsahovali lesy. Diskusiu o termíne les a súvisiacich termínoch, ako je zalesňovanie, opätovné zalesňovanie  a odlesňovanie , nájdete v osobitnej správe IPCC o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesníctve (IPCC, 2000),  informácie poskytnuté Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC, 2013) a správa o definíciách a metodických možnostiach inventarizácie emisií z priamej degradácie lesov spôsobenej človekom a devegetácie iných typov vegetácie (IPCC, 2003)