Skleníkový plyn (GHG) (Slovník)

Skleníkové plyny sú tie plynné zložky atmosféry , prírodné aj antropogénne , ktoré pohlcujú a vyžarujú žiarenie na špecifických vlnových dĺžkach v rámci spektra pozemského žiarenia vyžarovaného zemským povrchom, samotnou atmosférou a oblakmi. Táto vlastnosť spôsobuje skleníkový efekt.  Vodná para (H 2 O), oxid uhličitý (CO 2 ) , oxid dusný (N 2 O) , metán (CH 4 ) a ozón (O 3 ) sú primárne skleníkové plyny v zemskej atmosfére. Okrem toho je v atmosfére množstvo skleníkových plynov vytvorených výlučne človekom, ako napr. halogénované uhľovodíky a iné látky obsahujúce chlór a bróm, s ktorými sa zaoberá Montrealský protokol. Okrem CO 2 , N 2 O a CH 4 sa Kjótsky protokol  zaoberá skleníkovými plynmi fluoridom sírovým (SF 6 ), fluórovanými uhľovodíkmi (HFC) a perfluórovanými uhľovodíkmi (PFC).