Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) (Slovník)

Dohovor o zmene klímy stanovuje celkový rámec pre medzivládne úsilie o riešenie problému, ktorý predstavuje zmena klímy. Uznáva, že klimatický systém je spoločný zdroj, ktorého stabilitu môžu ovplyvniť priemyselné a iné emisie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov. Dohovor má takmer univerzálne členstvo, pričom ho ratifikovalo 189 krajín.
Podľa dohovoru vlády:

  • zhromažďovať a zdieľať informácie o emisiách skleníkových plynov, národných politikách a osvedčených postupoch
  • začať národné stratégie na riešenie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa očakávaným vplyvom vrátane poskytovania finančnej a technologickej podpory rozvojovým krajinám
  • spolupracovať pri príprave na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy

Dohovor nadobudol platnosť 21. marca 1994.