Prekurzory ozónu

Chemické zlúčeniny, ako je oxid uhoľnatý, metán, nemetánové uhľovodíky a oxidy dusíka, ktoré v prítomnosti slnečného žiarenia reagujú s inými chemickými zlúčeninami za vzniku ozónu, najmä v troposfére.

 

 

 

 

 

.