Perfluórované uhľovodíky (PFC)

Skupina chemikálií zložená len z uhlíka a fluóru. Tieto chemikálie (predovšetkým CF 4 a C 2 F 6 ) boli zavedené ako alternatívy spolu s fluórovanými uhľovodíkmi k látkam poškodzujúcim ozónovú vrstvu. Okrem toho sú PFC emitované ako vedľajšie produkty priemyselných procesov a používajú sa aj vo výrobe. PFC nepoškodzujú stratosférickú ozónovú vrstvu, sú to však silné skleníkové plyny: CF 4 má potenciál globálneho otepľovania (GWP) 7 390 a C 2 F 6 má GWP 12 200. GWP je zo Štvrtej hodnotiacej správy IPCC (AR4). Tieto chemikálie sú prevažne vyrobené ľuďmi, hoci existuje malý prírodný zdroj CF4