Parížska dohoda (Slovník)

Parížska dohoda podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) bola prijatá v decembri 2015 v Paríži vo Francúzsku na 21. zasadnutí Konferencie   zmluvných strán (COP)k UNFCCC. Dohoda, ktorú prijalo 196 zmluvných strán UNFCCC, nadobudla platnosť 4. novembra 2016 a k máju 2018 mala 195 signatárov a ratifikovalo ju 177 zmluvných strán. Jedným z cieľov Parížskej dohody je „udržať nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod 2 °C nad predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí obmedziť nárast teploty na 1,5 °C nad predindustriálnymi úrovňami“, pričom sa uznáva, že tým by sa výrazne znížili riziká a dopady klimatických zmien. Okrem toho je cieľom dohody posilniť schopnosť krajín vysporiadať sa s dopadmi zmeny klímy.  Parížska dohoda má nadobudnúť plnú platnosť v roku 2020. Pozri tiež Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) , Kjótsky protokol  aNárodne stanovené príspevky (NDC) .