Ozón

Ozón, trojatómová forma kyslíka (O 3 ), je plynná zložka atmosféry. V troposfére vzniká fotochemickými reakciami plynov, ktoré vznikajú tak z prírodných zdrojov, ako aj z ľudskej činnosti (fotochemický smog). Vo vysokých koncentráciách môže byť troposférický ozón škodlivý pre široké spektrum živých organizmov. Troposférický ozón pôsobí ako skleníkový plyn. V stratosfére vzniká ozón interakciou medzi slnečným ultrafialovým žiarením a molekulárnym kyslíkom (O 2 ). Stratosférický ozón hrá rozhodujúcu úlohu v stratosférickej radiačnej rovnováhe. Úbytok stratosférického ozónu v dôsledku chemických reakcií, ktoré môžu byť zosilnené zmenou klímy, vedie k zvýšenému prízemnému toku ultrafialového (UV-) B žiarenia.