Oxidy dusíka (NO x ) (Slovník)

Plyny pozostávajúce z jednej molekuly dusíka a rôzneho počtu molekúl kyslíka. Oxidy dusíka vznikajú v emisiách výfukových plynov vozidiel az elektrární. V atmosfére môžu oxidy dusíka prispievať k tvorbe fotochemického ozónu (smogu), môžu zhoršovať viditeľnosť a mať zdravotné následky; preto sa považujú za znečisťujúce látky.

 

 

 

 

.